Zapraszamy do Udziału w projekcie "Czas na zmiany!"

dodano: 2018.10.10 ważne do: 2019.01.26 wyświetleń: 234
Szczegóły ogłoszenia:
Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem rekrutacji do projektu „ Czas na zmiany!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-202 0 Oś priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zachęcamy Państwa do udziału w projekcie.
Projekt skierowany jest do: 72 osób (44K i 28M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z rozdziałem 3, pkt. 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarach włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, powyżej 18 roku życia, uczące się, pracujące, zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym), w tym min. 30% osoby bezrobotne, max. 70% osoby bierne zawodowo, w tym min. 15% osoby z niepełnosprawnością,  spełniających jedną lub więcej przesłanek:
 • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia
 • Osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Osoby zamieszkujące na obszarze (gminach) poniżej progu defaworyzacji
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej poprzez zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, w wyniku których uczestnicy nabędą kwalifikacje i/lub podejmą zatrudnienie.

Zapewniamy
 • Szkolenie zawodowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering
 • Profesjonalną kadrę trenerską
 • Stypendium szkoleniowe
 • 3-miesięczny płatny staż zawodowy
 • Możliwość zwrotu kosztów dojazdu
Formy wsparcia przewidziane dla uczestników projektu
 • Indywidualne warsztaty samorozwoju połączone z utworzeniem ścieżki reintegracji dla 72 osób
 • Centrum pomocy prawnej dla 29 osób
 • Grupowe warsztaty kompetencji życiowych dla 72
 • Poradnictwo zawodowe dla 72 osób
 • Szkolenia zawodowe dla 72
 • 3-miesięczny staż zawodowy dla 72
 • Pośrednictwo pracy dla 72
Szczegółowe informacje dostępne są również pod adresem http://vision-consulting.pl/czas-na-zmiany/ oraz na http://www.facebook.com pod hasłem „Czas na zmiany!”. Rekrutacja trwa od 1 października 2018 do końca stycznia 2019.
 
Kontakt
Vision Consulting
Łosice, woj. mazowieckie Pokaż na mapie
Kontakt
Podziel się:
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.