Regulamin

Regulamin
Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z portalu dommieszkanie.com możliwe jest w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w portalu dommieszkanie.com. Użytkownicy portalu dommieszkanie.com którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z portalu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony portalu.
2. Użytkownikami portalu dommieszkanie.com mogą być osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej które zaakceptowały Regulamin i Politykę Prywatności i nie zostały wykluczone przez Administratora portalu dommieszkanie.com.
3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.
4. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu portalu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@wawa.waw.pl
5. Użytkownik nie może korzystać z portalu w sposób powodujący przeciążanie łącza.
6. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość portalu dommieszkanie.com bez pisemnej zgody właściciela portalu dommieszkanie.com.
7. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych na portalu dommieszkanie.com.
8. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych na portalu dommieszkanie.com.
9. Portal może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z portalu dommieszkanie.com bez ostrzeżenia, a Użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.
10. Właściciel portalu dommieszkanie.com dostarcza portal w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań.
11. Portal dommieszkanie.com zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.
12. Portal dommieszkanie.com zastrzega, że korzystanie z portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
13. Portal dommieszkanie.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
14. Informujemy, że portal dommieszkanie.com zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w portalu dommieszkanie.com wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
15. Użytkownicy portalu dommieszkanie.com zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody serwisu.
16. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem portalu dommieszkanie.com z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
17. Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem portalu dommieszkanie.com wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a portal gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.
18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na portalu dommieszkanie.com
19. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez portal dommieszkanie.com nowego Regulaminu.
20. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na portalu dommieszkanie.com.Regulamin i zasady zamieszczania ogłoszeń w portalu dommieszkanie.com w dziale Ogłoszenia


1. Korzystanie z serwisu bezpłatnych ogłoszeń w portalu dommieszkanie.com oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu i zasad funkcjonowania działu Ogłoszeń.
2. Portal dommieszkanie.com nie pobiera opłat za umieszczenie ogłoszenia.
3. Zamieszczane w serwisie ogłoszenia skierowane są do mieszkańców gminy i miasta Rymanów  (woj. podkarpackie).
4. Odpowiedzialność za publikowane w ogłoszeniu treści i materiały ponosi tylko i wyłącznie zamieszczający ogłoszenie Użytkownik.
5. Portal dommieszkanie.com nie ponosi odpowiedzialności za:
    a) roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami portalu,
    b) zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie,
    c) oferowane w ogłoszeniach towary i usługi,
    d) zgodność usług i towarów z opisem,
    e) prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach.
6. Portal dommieszkanie.com nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy użytkownikami serwisu ogłoszeniowego. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach portalu dommieszkanie.com spoczywa na Użytkownikach portalu.
7. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy itp.
8. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem ogłoszenia.
9. To samo ogłoszenie można umieszczać ponownie dopiero po upłynięciu terminu publikacji ogłoszenia zamieszczonego wcześniej.
10. Niedozwolone jest umieszczanie adresów internetowych (linków) do stron internetowych, oraz ogłoszeń posiadających cechy firmowych ogłoszeń reklamowych w treści ogłoszeń bezpłatnych. Adresy takie będą usuwane z treści ogłoszenia.
11. Ogłoszenie nie spełniające powyższych wymogów będzie usuwane z portalu bez powiadamiania Użytkownika zamieszczającego ogłoszenie.
12. Publikując materiały, treści i dane osobowe Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie.
13. Portal dommieszkanie.com zastrzega sobie prawo do:
    a) zawieszenia działania serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres,
    b) zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych,
    c) usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem, a w szczególności dotyczących przedmiotów, których wprowadzenie do obrotu jest prawnie zabronione lub ograniczone stosownymi przepisami, naruszających prawa autorskie, a także godzących w dobra osobiste osób trzecich, uwłaczających godności, obrażających uczucia religijne i inne,
    d) nie umieszczania ogłoszenia, gdy ilość ogłoszeń umieszczonych przez 1 Użytkownika jest większa niż 5 w jednym dniu,
    e) nie umieszczania ogłoszeń konkurencyjnych do prowadzonej przez właściciela portalu działalności,
    f) nie umieszczania ogłoszeń bez podania przyczyny.
14. Z tytułu usunięcia lub nie opublikowaniu ogłoszenia, ogłoszeniodawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie ze strony portalu dommieszkanie.com.
15. Użytkownik korzystający z portalu dommieszkanie.com zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych przez portal dommieszkanie.com.
16. Wszelkie uwagi oraz informacje o naruszeniach niniejszego regulaminu proszę kierować na adres biuro@wawa.waw.pl
17. Portal dommieszkanie.com zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania Użytkowników portalu.
18. Portal dommieszkanie.com nie odpowiada za treść umieszczonych ogłoszeń.Regulamin zamieszczania wpisów w portalu dommieszkanie.com w dziale Katalog firm


1. Umieszczając wpis w Katalogu Firm Użytkownik potwierdza, iż akceptuje ten regulamin.
2. Ogólne zasady dodawania wpisów do Katalogu Firm:
    a) zamieszczaj wpisy w odpowiednich kategoriach,
    b) zanim Twój wpis pojawi się na stronie, może zostać umieszczony w kolejce do moderacji,
    c) abrania się dodawania wpisów do Katalogu Firm których przedmiotem są narkotyki, używki, pornografia, usługi towarzyskie.
3. Dla Użytkowników zarejestrowanych wpisy zwykłe do Katalogu Firm są bezpłatne, wpisy Premium oraz Premium Plus są płatne zgodnie z cennikiem. Dla Użytkowników niezarejestrowanych wszystkie wpisy do Katalgu Firm są płatne zgodnie z cennikiem.
4. Płatny wpis Użytkownik opłaca z góry na okres 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy od daty publikacji w Katalogu Firm wpis zostaje przekształcony do rangi wpisu zwykłego lub po dokonaniu kolejnej opłaty publikowany na kolejny okres czasu zgodnie z wniesioną opłatą.
5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z wpisu.
6. W przypadku rezygnacji z wpisu do Katalogu Firm Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu dokonanych opłat.
7. Użytkownik, podając dane osobowe we wpisie oświadcza, że:
    a) są one zgodne z prawdą,
    b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez portal dommieszkanie.com w celu administracji kontem i obsługi płatności,
    c) wyraża zgodę na kontaktowanie się portalu dommieszkanie.com z Użytkownikiem na podane dane teleadresowe w celach handlowych i marketingowych.
8. Każdy Użytkownik posiadający wpis w Katalogu Firm jest odpowiedzialny za aktualizację treści w nim zawartych.
9. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety.
10. Za naruszenie regulaminu uważa się także propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień.
11. Zabrania się odsprzedaży wpisu, a także wszelkich innych form odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania jego części lub całości.
12. Portal dommieszkanie.com zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia jakichkolwiek wpisów, które zostaną przez niego uznane za niestosowne, naruszające regulamin Katalogu Firm, przepisy prawa, normy społeczne i obyczajowe, zasady etyki.
13. Portal dommieszkanie.com zastrzega sobie prawo do:
   okresowego wyłączania Katalogu Firm lub poszczególnych jego części bez uprzedzenia,
   usuwania lub blokowania kont Użytkowników w przypadku naruszenia postanowień tego regulaminu,
   dokonywania zmian we wpisach dokonanych przez Użytkowników
14. Wszelkie uwagi oraz informacje o naruszeniach niniejszego regulaminu proszę kierować na adres biuro@wawa.waw.pl
15. Portal dommieszkanie.com zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu bez powiadamiania Użytkowników portalu.
16. Portal dommieszkanie.com nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczonych wpisów w Katalogu Firm.

Regulamin zamieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych

1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się w portalu dommieszkanie.com za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych miejscach portalu.
2. Użytkownicy umieszczający komentarz do materiału mają prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii, z zastrzeżeniem ust. 3. Użytkownik publikuje informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal dommieszkanie.com nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w komentarzach.
3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:
    a) są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
    b) zawierają treści pornograficzne,
    c) są spamem lub niezamówioną informacją handlową,
    d) są reklamą,
    e) zawierają linki bezpośrednie do innych stron internetowych,
    f) propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne,
    g) są wulgarne lub obsceniczne,
    h) naruszają prawa osób trzecich.

4. Portal dommieszkanie.com ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia ust. 3, a także innych wypowiedzi uznanych przez portal dommieszkanie.com za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Portal dommieszkanie.com może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 3.

5. Portal dommieszkanie.com ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze z portalu lub zmienić zasady ich funkcjonowania.
6. Portal dommieszkanie.com zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika w tym adresu IP oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
7. Uwagi i zastrzeżenia co do umieszczonych przez Użytkowników portalu komentarzy proszę zgłaszać na adres biuro@wawa.waw.pl

Regulamin Forum

Warunkiem pełnego korzystania z Forum dommieszkanie.com jest pełna rejestracja Użytkownika.
1. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator portalu dommieszkanie.com nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum. 
2. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum dommieszkanie.com postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp. 
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum dommieszkanie.com treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.
4. Staraj się formułować myśli zwięźle i przejrzyście oraz unikaj błędów ortograficznych. Używaj skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite.
5. Unikaj pisania całego tekstu dużymi literami, jest to nieczytelne. Dużych liter używa się, aby jakiś fragment wypowiedzi szczególnie podkreślić. W elektronicznej formie przekazu oznaczają one używanie podniesionego tonu albo wręcz krzyku. 
6. Na Forum jest bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów. 
7. Cenimy wolność słowa, ale z poszanowaniem godności. Nie wyśmiewaj i nie obrażaj innych użytkowników. Nie prowokuj i nie atakuj nikogo swoimi wypowiedziami. Teksty obraźliwe dla innych Użytkowników Forum będą usuwane. Traktuj innych uczestników tak, jak sam chciałbyś być traktowany. 
8. Forum nie jest miejscem reklamującym inne serwisy. Posty zawierające linki do jakichkolwiek stron w innych serwisach będą usuwane bez powiadomienia Użytkownika, który je zamieścił. 
9. Jeżeli uważasz, że masz dobry pomysł na wątek i spodziewasz się, że przetrwa on dłuższy czas to rozpocznij go. W przeciwnym razie poszukaj odpowiedniego tematycznie wątku i postaraj się tam opisać swój problem czy uwagi. 
10. Administrator Forum dommieszkanie.com ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania z Forum, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie
11. Zabronione jest tworzenie takich samych wątków w kilku różnych działach. Powtarzające się wątki będą usuwane. Przed założeniem nowego tematu prosimy sprawdzić, czy podobna dyskusja już się nie toczy.
12. Portal dommieszkanie.com zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
KLIKNIJ !!! i DODAJ SIĘ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI :) KLIKNIJ !!!! GRUPA "OGŁOSZENIA WARSZAWA" ------------------------------------KLIKNIJ !!! i DODAJ SIĘ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI :) KLIKNIJ !!!! GRUPA "OGŁOSZENIA WARSZAWA". -------------------------------